Archive | July, 2007

Here is my effort to type in Hindi…

27 Jul

SÇiÉuÉæ± xÉå SÉåxiÉÏ

MüD  xÉÉsÉÉåÇ  xÉå  AÉUÄeÉÔ  jÉÏ  ÌMü  uÉÉaÉÏzÉ  MüÉå  ÌMüxÉÏ  SÇiÉ  uÉæ±  Måü mÉÉxÉ  sÉå  eÉÉFÇ | ExÉMåü SÉÇiÉ MÑüNû AlSU MüÐ AÉåU jÉå | AÉæU eÉoÉ uÉWû SÉÇiÉÉåÇ MüÉå LMü SÕxÉUå  xÉå SoÉÉiÉÉ jÉÉ, uÉå xÉWûÏ  iÉUÏÄMåü xÉå oÉæPûiÉå lÉWûÏÇ jÉå |  mÉiÉÉ lÉWûÏÇ MæüxÉå AÉæU MüoÉ rÉå kÉÉUhÉÉ  qÉlÉ qÉåÇ oÉlÉ aÉrÉÏ jÉÏ ÌMü eÉoÉ iÉMü uÉWû oÉÉUWû xÉÉsÉ MüÉ lÉWûÏÇ WûÉå eÉÉiÉÉ,iÉoÉ iÉMü ExÉMåü SÉÇiÉÉåÇ MüÐ SÒUÎxiÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ | sÉaÉiÉÉ Wæû qÉælÉåÇ MüWûÏÇ mÉÄRûÉ jÉÉ ÌMü eÉoÉ iÉMü zÉæzÉurÉ Måü SÉÇiÉ ÌaÉUMüU xjÉÉrÉÏ  uÉÉsÉå lÉWûÏÇ AÉ eÉÉiÉå, SÉÇiÉÉåÇ ÌMü ÍcÉÌMüixÉÉ lÉWûÏÇ MüÐ eÉÉiÉÏ  | ZÉæU ExÉMåü oÉÉUWû xÉÉsÉ Måü WûÉålÉå uÉÉsÉå qÉWûÏlÉå qÉåÇ WûÏ WÒûqÉ mÉWÕÇûcÉå kÉÉUuÉÉÄQû Måü LxÉ . QûÏ . LqÉ QåûlOûsÉ MüÉsÉåeÉ | uÉWûÉÇ Måü uÉæ±ÉåÇ lÉå rÉWûÉÇ Måü   LMü MÑüzÉsÉ AÉåjÉÉåïQûÉåÇÎèOûxOûû MüÉ lÉÉqÉ xÉÑfÉÉrÉÉ |ElÉMåü mÉÉxÉ eÉoÉ WûqÉ mÉWÒÇûcÉå iÉÉå uÉÉaÉÏzÉ Måü SÉÇiÉÉåÇ MüÉ  qÉÑAÉÌÄrÉlÉÉ MüU, ElWûÉåÇlÉå ExÉMåü MüD ÄTüÉåOûÉå ÍsÉrÉå (eÉæxÉå ÌMü uÉWû LMü qÉÉåQåûsÉ WûÉå J , LYxÉå Uå uÉaÉæUWû  Måü oÉÉS WûqÉ xÉå cÉcÉÉï MüÐ | iÉoÉ WûqÉåÇ rÉWû qÉÉsÉÔqÉ WÒûAÉ ÌMü oÉWÒûiÉ mÉWûsÉå WûÏ rÉWû MüÉqÉ WûÉå xÉMüiÉÉ jÉÉ | ZÉæU  ExÉÏ ÌSlÉ SÉÇiÉÉåÇ  MüÉå xÉÉÄTü MüU ElÉMåü oÉÏcÉ UoÉÄQû Måü ËUlaÉ sÉaÉÉrÉå aÉrÉå |AaÉsÉå WûÄniÉå oÉëåxÉxÉ sÉaÉå | ÍxÉÄTï  qÉxÉsÉÉ WÒûAÉ AÉWûÉU WûÏ ÌSrÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ WæûrÉå WûqÉåÇ oÉiÉÉrÉÉ aÉrÉÉ | uÉÉmÉxÉÏ mÉU (UÉxiÉå pÉU ..) qÉÑfÉå rÉWûÏ ÄQûU jÉÉ ÌMü  uÉÉaxÉ MüÉå iÉMüsÉÏÄTü WûÉåaÉÏ AÉæU uÉWû mÉUåzÉÉlÉ WûÉåaÉÉ | sÉåÌMülÉ  oÉŠÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ MÑüN  pÉÏ mÉWûsÉå WûÏ AlSÉÄeÉÉ sÉaÉÉlÉÉ oÉåuÉMÔüÄTüÏ Wæû  !! uÉÉaxÉ MüÉå rÉWû ÍcÉÌMüixÉÉ pÉÉ aÉrÉÏ jÉÏ !! uÉWû AaÉsÉÏ oÉÉU MüÐ qÉÑsÉÉMÄüÉiÉ MüÐ UÉWû SåZÉ UWûÉ jÉÉ \  LMü qÉWûÏlÉå Måü oÉÉS WûqÉåÇ LåxÉÉ sÉaÉlÉå sÉaÉÉ ÌMü WûqÉåÇ pÉÏ SÇiÉuÉæ± xÉå MÑüNû lÉ  MÑüNû ÍcÉÌMüixÉÉ MüUÉ sÉålÉÏ cÉÉÌWûrÉå  !!AoÉ ExÉMåü SÉÇiÉÉåÇ qÉåÇ FmÉU lÉÏsÉå UÇaÉ Måü AÉæU lÉÏcÉå WûUå UÇaÉ Måü oÉëåxÉxÉ WæÇû  | xÉÉjÉ qÉåÇ UoÉÄQû oÉæÇÄQû pÉÏ | ÌSlÉ  qÉåÇ  xÉÉiÉ-AÉPû oÉÉU oÉëÑzÉ MüUlÉÉ Wæû,  ZÉÉiÉå xÉqÉrÉ oÉælÄQû ÌlÉMüÉsÉlÉÉ Wæû,xMÔüsÉ qÉåÇ pÉÏ oÉëÑzÉ MüUlÉÉ Wæû—-rÉÔlWûÏÇ sÉÉZÉ mÉUWåûeÉÉåÇ Måü oÉÉuÉÄeÉÔS uÉÉaxÉ MüÉå CxÉ ÍcÉÌMüixÉÉ MüÐ mÉëjÉÉ xÉå ZÉÑzÉ SåZÉ qÉæÇ qÉlÉ WûÏ qÉlÉ ZÉÑSÉ MüÉ zÉÑ¢ü qÉÉlÉiÉÏ WÕÇû |

Advertisements

Readiness part II

19 Jul

During this period we inculcate habits of proper usage of toilets, the correct way of brushing, maintaining sensible time limits during tiffin time and activity times, developing good inter-personal skills …This is done in a joyful way. Children are encouraged to bring tooth brushes and soaps to school so that they can learn to use it in the right way. A lot of time is given to hone skills needed for reading and writing. They have activities like threading beads in different patterns, playing with clay, sorting objects, playing with sand…
What do I mean by readiness programme at home?
I mean a friendly attitude towards school in general and teachers and classmates in particular. I have observed that very small kids first draw security zones around them and rarely go out of it. As they grow, they gradually enlarge it and actually test by leaving it for short durations. So, the idea of school should probably be introduced in a fashion of ‘visiting’ rather than ‘going’. When we say “you have to go to school and learn things …” we are indirectly telling that she needs to ‘go away’ .Instead we should treat school as a place she will visit and come back after many enjoyable experiences. We can even talk about the great experiences we have had at school. ’Teacher’ has to be alluded to in positive tones .Under no circumstances should ‘school’ or ‘teacher’ be referred to as punishments or as some vague prison where the child’s freedom is going to be curtailed…
Next, the actual act of ‘going’. Going to school begins at least three months before schools reopen! Yes, one should mentally prepare our kids by timing their morning routines by the clock. A kid need not be trained to read the time but she should certainly be made aware of time. We should see that a pattern is maintained for going to bed and waking up. Sunday ho ya Monday a regular schedule keeps the kid bright and cheerful on all days. Most times we see children coming  to school with a totally stale look. A bath in the morning not only keeps them clean, it makes them fresh and more receptive to the day’s activities. And the next important thing is giving them a good breakfast. It should have the right mix of cereals and proteins. This applies to the lunch box too. Fancy /junk food stuff is a clear no-no. Most times the kids demand junk food to attend school/the parent promises such food as a reward for good behaviour.The kid has to be familiarized with the process of opening the box and feeding herself. Using a napkin, clearing up the place, washing hands and mouth …all these need to be practised. Tying shoe laces, wearing socks, putting back things in the bag…are other things that one can ‘do’ by playing games at home. A time schedule foe eating within a reasonable period of time is useful. Otherwise most kids are able to manage just a cup of milk before coming to school and please remember the lunch break is at least three hours later.

Ofcourse toilet training is very important.This is to avoid embarrassment to the kid and shooting pains in the abdomen of the little one.

Ready? One …Two… Three…

18 Jul

In most families parents think up names of kids even before they are born. The name of the school they want their wards to enter are also in their minds.Most often kids are trained  to tell the name of their future school as soon as they are able to speak !In houses where  there are  already school going children the   little ones claim to know who is going to be their teacher too!

The reason for this post is to begin a process of physically and mentally training the kid in preparation for the ‘sambhrama’ of ‘actual going’ to school. I don’t mean ‘teaching’ the letters of the alphabet, colours in the rainbow ,names of the President /PM/ministers,os rhymes etc. I mean training the child to be ready for the process of going out of the house at fixed times ,following a routine for eating,playing and learn basic things in personal hygiene.

In our school,like in all Kendriya Vidyalayas we have very simple prerequisites for admission to Class I.The child should have completed five years as on September 30 of that year in which she is seeking admission.We don’t ask for any prior knowledge /kindergarten education. We conduct school readiness programme for six weeks.
Under this programme, we teach children reading readiness, writing readiness,basic hygiene .This is very useful for first generation learners and to those where parent is semiliterate.
To be continued…

I just gave these suggestions to some parents.

9 Jul

HOW TO HELP YOUR CHILD MASTER SPELLINGS 

 •       Put up new words written clearly on cards on the wall . 

 •       Ask child to jumble new words.
     This will help her to KNOW the letters in the word. 

 •       Make a list of correct and incorrect spellings.
     Ask child to encircle the correct word.
    This will help her to scrutinize  the word carefully–thereby        she   observes it closely,and remembers it better. 

 •       Use new words in your daily conversation.
     This promotes familiarity. 

 •    Please add your ideas.

Annisutide yaako eno …

8 Jul

Modale keLidde nendu….

I heard an old song  of  circa 1982/83   ”  vedaanti   heLidanu    honnella   maNNu    maNNu    kavi  obba   saaridanu      maNNella   honnu    honnu  …”from the movie maanasa sarovara after a long time.

The background music brought me to 2007.It has some similarities to Annisutide yaako indu…