Here is my effort to type in Hindi…

27 Jul

SÇiÉuÉæ± xÉå SÉåxiÉÏ

MüD  xÉÉsÉÉåÇ  xÉå  AÉUÄeÉÔ  jÉÏ  ÌMü  uÉÉaÉÏzÉ  MüÉå  ÌMüxÉÏ  SÇiÉ  uÉæ±  Måü mÉÉxÉ  sÉå  eÉÉFÇ | ExÉMåü SÉÇiÉ MÑüNû AlSU MüÐ AÉåU jÉå | AÉæU eÉoÉ uÉWû SÉÇiÉÉåÇ MüÉå LMü SÕxÉUå  xÉå SoÉÉiÉÉ jÉÉ, uÉå xÉWûÏ  iÉUÏÄMåü xÉå oÉæPûiÉå lÉWûÏÇ jÉå |  mÉiÉÉ lÉWûÏÇ MæüxÉå AÉæU MüoÉ rÉå kÉÉUhÉÉ  qÉlÉ qÉåÇ oÉlÉ aÉrÉÏ jÉÏ ÌMü eÉoÉ iÉMü uÉWû oÉÉUWû xÉÉsÉ MüÉ lÉWûÏÇ WûÉå eÉÉiÉÉ,iÉoÉ iÉMü ExÉMåü SÉÇiÉÉåÇ MüÐ SÒUÎxiÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ | sÉaÉiÉÉ Wæû qÉælÉåÇ MüWûÏÇ mÉÄRûÉ jÉÉ ÌMü eÉoÉ iÉMü zÉæzÉurÉ Måü SÉÇiÉ ÌaÉUMüU xjÉÉrÉÏ  uÉÉsÉå lÉWûÏÇ AÉ eÉÉiÉå, SÉÇiÉÉåÇ ÌMü ÍcÉÌMüixÉÉ lÉWûÏÇ MüÐ eÉÉiÉÏ  | ZÉæU ExÉMåü oÉÉUWû xÉÉsÉ Måü WûÉålÉå uÉÉsÉå qÉWûÏlÉå qÉåÇ WûÏ WÒûqÉ mÉWÕÇûcÉå kÉÉUuÉÉÄQû Måü LxÉ . QûÏ . LqÉ QåûlOûsÉ MüÉsÉåeÉ | uÉWûÉÇ Måü uÉæ±ÉåÇ lÉå rÉWûÉÇ Måü   LMü MÑüzÉsÉ AÉåjÉÉåïQûÉåÇÎèOûxOûû MüÉ lÉÉqÉ xÉÑfÉÉrÉÉ |ElÉMåü mÉÉxÉ eÉoÉ WûqÉ mÉWÒÇûcÉå iÉÉå uÉÉaÉÏzÉ Måü SÉÇiÉÉåÇ MüÉ  qÉÑAÉÌÄrÉlÉÉ MüU, ElWûÉåÇlÉå ExÉMåü MüD ÄTüÉåOûÉå ÍsÉrÉå (eÉæxÉå ÌMü uÉWû LMü qÉÉåQåûsÉ WûÉå J , LYxÉå Uå uÉaÉæUWû  Måü oÉÉS WûqÉ xÉå cÉcÉÉï MüÐ | iÉoÉ WûqÉåÇ rÉWû qÉÉsÉÔqÉ WÒûAÉ ÌMü oÉWÒûiÉ mÉWûsÉå WûÏ rÉWû MüÉqÉ WûÉå xÉMüiÉÉ jÉÉ | ZÉæU  ExÉÏ ÌSlÉ SÉÇiÉÉåÇ  MüÉå xÉÉÄTü MüU ElÉMåü oÉÏcÉ UoÉÄQû Måü ËUlaÉ sÉaÉÉrÉå aÉrÉå |AaÉsÉå WûÄniÉå oÉëåxÉxÉ sÉaÉå | ÍxÉÄTï  qÉxÉsÉÉ WÒûAÉ AÉWûÉU WûÏ ÌSrÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ WæûrÉå WûqÉåÇ oÉiÉÉrÉÉ aÉrÉÉ | uÉÉmÉxÉÏ mÉU (UÉxiÉå pÉU ..) qÉÑfÉå rÉWûÏ ÄQûU jÉÉ ÌMü  uÉÉaxÉ MüÉå iÉMüsÉÏÄTü WûÉåaÉÏ AÉæU uÉWû mÉUåzÉÉlÉ WûÉåaÉÉ | sÉåÌMülÉ  oÉŠÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ MÑüN  pÉÏ mÉWûsÉå WûÏ AlSÉÄeÉÉ sÉaÉÉlÉÉ oÉåuÉMÔüÄTüÏ Wæû  !! uÉÉaxÉ MüÉå rÉWû ÍcÉÌMüixÉÉ pÉÉ aÉrÉÏ jÉÏ !! uÉWû AaÉsÉÏ oÉÉU MüÐ qÉÑsÉÉMÄüÉiÉ MüÐ UÉWû SåZÉ UWûÉ jÉÉ \  LMü qÉWûÏlÉå Måü oÉÉS WûqÉåÇ LåxÉÉ sÉaÉlÉå sÉaÉÉ ÌMü WûqÉåÇ pÉÏ SÇiÉuÉæ± xÉå MÑüNû lÉ  MÑüNû ÍcÉÌMüixÉÉ MüUÉ sÉålÉÏ cÉÉÌWûrÉå  !!AoÉ ExÉMåü SÉÇiÉÉåÇ qÉåÇ FmÉU lÉÏsÉå UÇaÉ Måü AÉæU lÉÏcÉå WûUå UÇaÉ Måü oÉëåxÉxÉ WæÇû  | xÉÉjÉ qÉåÇ UoÉÄQû oÉæÇÄQû pÉÏ | ÌSlÉ  qÉåÇ  xÉÉiÉ-AÉPû oÉÉU oÉëÑzÉ MüUlÉÉ Wæû,  ZÉÉiÉå xÉqÉrÉ oÉælÄQû ÌlÉMüÉsÉlÉÉ Wæû,xMÔüsÉ qÉåÇ pÉÏ oÉëÑzÉ MüUlÉÉ Wæû—-rÉÔlWûÏÇ sÉÉZÉ mÉUWåûeÉÉåÇ Måü oÉÉuÉÄeÉÔS uÉÉaxÉ MüÉå CxÉ ÍcÉÌMüixÉÉ MüÐ mÉëjÉÉ xÉå ZÉÑzÉ SåZÉ qÉæÇ qÉlÉ WûÏ qÉlÉ ZÉÑSÉ MüÉ zÉÑ¢ü qÉÉlÉiÉÏ WÕÇû |

Advertisements

11 Responses to “Here is my effort to type in Hindi…”

 1. bachodi July 28, 2007 at 5:35 pm #

  My reader was showing it as “SÇiÉuÉæ± xÉå SÉåxiÉÏ” .
  aap ki hindi kaafi acchi he .. lekin urdu ?

 2. neela July 29, 2007 at 6:57 am #

  Shukriya,bachodiji.
  Hindi is a corrupted form of the original Khadi Boli with addons of Urdu, Persian,Sanskrit,English….

 3. greatunknown July 29, 2007 at 8:04 am #

  Same prob this end Bach:( Guess my PC doesn’t have the supporting software too:(

 4. Srik July 30, 2007 at 11:57 am #

  यहाँ पर सब कुच साफ दिखायी दॆ रहा है और आप के यह दंत वैद्य कोई magician लगता है जो वाग्स के ऊपर जादू कर चुके हो!

  लिखते रहिये । प्रणाम ।

 5. some body August 1, 2007 at 4:45 am #

  this is weird. i have the same issue as bachodi and anand with the original post, but can read srik’s. how did you do it, srik?

  – s.b.

 6. bachodi August 1, 2007 at 6:53 am #

  Formatting problem, they both are in deferent formats.
  I would suggest this http://www.quillpad.com/hindi/ , you can directly copy paste after you typed the document

 7. greatunknown August 1, 2007 at 11:12 am #

  some body… here’s Srik the show-off in action… hehehhohoho:)
  No offence Srik sir! Just kiddin’ yaar!

  Hero Bach to the rescue!!!!
  Thanks.

 8. some body August 1, 2007 at 1:56 pm #

  testing giitaayan’s itrans interface for the same purpose …

  आधा है चन्द्रमा रात आधी

  yes, it works :-). i didn’t realize that cut and paste is so effective! fyi, i am more used to this interface folks.

  – s.b.

 9. Srik August 3, 2007 at 6:02 am #

  Try to install Baraha. It will take care of all your woes. You can type in any Indian regional language, using Baraha. You can even type in ಕನ್ನಡ. हिंदि मे भी टैप कर सकते हो!! ఇది తెలుగు. தமிளம், বাংগল ট !!

  Baraha Direct plus is the one which is used here. I guess Neela is using someother tool, however I can read it as it is.

  mohan, Show off….huh! 😉

 10. Srik August 3, 2007 at 6:03 am #

  And of cource, set ur encoding to Unicode. It works!

 11. neela August 3, 2007 at 11:38 am #

  Yes,I am using baraha version 7.But in ANSI.
  I am a near illiterate in matters of the computer.
  So I have remained silent during these discussions.
  I use Baraha in unicode for publishing in think.com a site for interactions among teachers – students and parents.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: