ಅನ್ಜುನ ಕಡಲ ತೀರ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುವದು…

13 Jun

ಮುನ್ಗಾರಿನ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಆದಮೇ ಲೆ ಅನ್ಜುನಾ ಬೀಚ್  ನೈಸರ್ಗಿಕ ‘ಒರಳುಗಳಿನ್ದ’ ಹಿನ್ಗೆ ನೀರು ಪುಟಿದು ಏಳುತ್ತ್ದೆ.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಉಪಯೊಗಿಸಲು ಇನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದೆeನೆ…ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ.

monsoongoa.jpg        

Advertisements

8 Responses to “ಅನ್ಜುನ ಕಡಲ ತೀರ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುವದು…”

 1. gmohanprakash June 14, 2007 at 4:24 am #

  Neel,
  Welcome to kannada fonts. It seems these kebyoard stickers which you can purchase and paste on keyboard for easy typing.

 2. Prashanth M June 14, 2007 at 9:21 am #

  ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ…

  a bigger resolution picture please…

 3. destinationsrik June 14, 2007 at 9:42 am #

  font colour change maaDi please!!

 4. neel3 June 15, 2007 at 2:21 am #

  @ prashantji,sorry sir..that is from google..
  in the excitement of using kannada i forgot to mention the source.
  @ srikaant, I am trying to change somethings…please bear wuth it

 5. bachodi June 15, 2007 at 4:55 pm #

  Hi , welcome to kannada blogosphere
  follow the comments here .. youll find useful links for kannada translitration

 6. mouna June 15, 2007 at 5:43 pm #

  this reminded me of the days spent in goa!
  thanks! 🙂

 7. bachodi June 16, 2007 at 4:27 am #

  I dint type URl in my previous comment
  http://bachodi.wordpress.com/2007/03/12/kannada-blogging/

 8. amruta patil June 21, 2007 at 7:00 am #

  good to read written…
  been too long.
  i have added you to my blog roll on http://amrutapatil.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: